Ressourcecenteret

Ressourcecenteret på Hanssted Skole er en samling ressourcepersoner med særlige kompetencer indenfor specialundervisning i fagene, dansk som andetsprog, akt (adfærd, kontakt og trivsel), læsevejledning, samt vores eksterne support skolepsykolog, sundhedsplejersker, skolesocialrådgiver, tale/hørekonsulent og UU-vejleder.
 
Vi trækker på ressourcecenteret i forhold til særlige udfordringer i klasserne. Det vil i praksis sige, at personer fra ressourcecenteret sammen med lærerne i klassen planlægger og afvikler indsatser for at understøtte eksempelvis et fagligt boost, sproglig forforståelse, undervisningsdifferentiering, løsning af konflikter, god trivsel eller inklusion af alle.
 
Der vil på forskellige klassetrin tilbydes faglige kurser indenfor specifikke fagområder, som f.eks. bogstavkursus, sprogforståelse, grammatik, læsekursus, matematikboost m.fl.
 
Derudover tilbydes interesserede elever at arbejde ekstra i skolens ”TræningsCenter” med lektier og andre faglige opgaver. Elever kan også efter aftale med hjemmet henvises mere forpligtende til kortere eller længere forløb i ”TræningsCenteret” med henblik på at styrke et særligt fagligt område.